Monday, April 11, 2011

संस्कृत आणि संगणक ( Science and Computer )

अमेरिकेतील प्रसिद्ध  संस्था " National Aeronautics and Space Administration (NASA)" ने संस्कृत चे संगणक युगातील महत्व जाणून " संस्कृत हि संगणक साठी उपयुक्त भाषा  असू  शकेल"  असे  निवेदन  केले  आहे . कारण भाषेची रचना  अतिशय सोपी आव संगणकाला समजेल अशीच आहे , सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्याचे उच्चार सगळीकडे सारखेच आहेत. आणि त्यात येणाऱ्या चुकांचे प्रमाण खूपच कमी आहे.
उदाहरणार्थ, 
वाक्यात शब्द कोठेही असले, तरी वाक्याचा अर्थ बदलत नाही, उदा. ‘रामः आम्रं खादति ।’ म्हणजे ‘राम आंबा खातो’, हे वाक्य 
पुढीलप्रमाणे कसेही लिहिले, तरी अर्थ तोच रहातो - ‘आम्रं खादति रामः ।’ ‘खादति रामः आम्रं ।’ या उलट इंग्रजीत वाक्यातील 
शब्दांचे स्थान बदलले की, निराळाच अर्थ होतो, उदा. ‘Rama eats mango.’ म्हणजे ‘राम आंबा खातो’, हे वाक्य ‘Mango eats 
Rama.’ (असे लिहिले, तर त्याचा अर्थ होतो, ‘आंबा रामाला खातो.’)  

No comments:

Post a Comment